<<< Powrót

                                  OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-02-2018r. o godz. 12:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 części nieruchomości stanowiącej  działkę nr geod.  717 o pow. 720 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, częściowo zagłębionej, z garażem w bryle budynku, w podpiwniczeniu o pow. uzytkowej 355,56 m2
należącej do dłużnika:Andrzej Potocki
położonej: Białystok, ul.Konrada Wallenroda 18,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
     prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00092111/0]
Suma oszacowania wynosi 326 666,00zł, w tym udział dłużnika 1/2 przy zastosowaniu współczynnika 0,95 wynosi 155 166,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   116 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 520,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 09-02-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 09-02-2018
               Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 09-02-2018 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn. akt II Co 2240/17)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

działka nr 499 - Olmonty ul.Wrzosowa
2018-03-16
działka nr 1188 - Gródek ul.Białostocka
2018-03-02
działka rolna o pow. 1,5124 ha - Gródek
2018-02-23
2018-02-16
                                      OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska...
udział 1/2 w działce o łącznej pow. 720 m2 - Białystok
2018-02-12
udział 3/6 w działce o łącznej pow.1085 m2
2018-02-09
2018-02-09
                         OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do...
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt