rozwiń
działka nr 10/1 o pow. 8857 m2 - gmina Zabłudów    - Zobacz pełny opis
2016-01-25

                                    OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-01-2016r. o godz. 11:15 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę  gruntu nr geod. 10/1 o pow. 0,8857 ha - (działka w kształcie zbliżonym do litery "L", wg klasyfikacji gruntów stanowi sady, grunty orne i pastwiska trwałe)
należącej do dłużnika:Stanisław Adam Kiersnowski
położonej: obręb 0035 Rafałówka, gm. Zabłudów  
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
     prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00043379/8]
Suma oszacowania wynosi 149 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 112 462,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 15 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika   komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg  
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 4233/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt