rozwiń
lokal mieszkalny - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-08-04

                                     OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI IERUCHOMOŚCI  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-08-2017r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju o łącznej pow. 61,30 m2  usytowanego na IV piętrze w budynku V-kondygnacyjnym wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 4,60 m2
położonego: 15-644 Białystok, ul.Storczykowa 2/8,
     dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze    [NKW: BI1B/00153332/1]
W stosunku do wierzyciela w sprawie AW KM 2311/15  właścicielami nieruchomości są dłużnicy: Józef Piekut  i Halina Piekut  
Aktualnym właścicielem nieruchomości jest uczestnik postępowania  Kamil Piekut

Suma oszacowania wynosi 196 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 147 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 600,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 03-08-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 03-08-2017
            Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 03.08.2017r. nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym  przy ul. Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 974/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt