rozwiń
lokal mieszkalny o pow. 38,88 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-04-21

                                 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-04-2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/6 części odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 38,88 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni bez okna, łazienki z WC i przedpokoju, usytuowanego na III piętrze budynku V- kondygnacyjnym wraz z udziałem w wysokości 1172/98300 w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. jako działka nr 1279 o pow. 0,0983 ha wraz z udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
należącego do dłużnika: Andrzej Makal
położonego: 15-446 Białystok, ul.Al. Piłsudskiego Józefa 16/18,
dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00045519/6]
Suma oszacowania wynosi  141.820,00zł, w tym udział dłużnika 1/6 (przy zastosowaniu współczynnika 0,90) wynosi 21 273,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 15 955,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 130,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
 lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 445/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
działki gruntu - ul.Przędzalniana Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-04-21

                                   OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-04-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących prawo wieczystego użytkowania nieruchomości:
- gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/41 o pow. 0,1671 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki,
- gruntowej zabudowanej wiatą na fundamencie betonowym, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/45 o pow. 0,0713 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki,
- gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/47 o pow. 0,0809 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki.
- gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/53 o pow. 0,0448 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki oraz prawo własności nieruchomości budynkowej (parterowy, niepodpiwniczony, murowany budynek bylej rozdzielni o pow. zabudowy 213 m2)  posadowionej na w/w gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość,
- gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/57 o pow. 0,1360 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki.
 dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
     prowadzi księgę  wieczystą o numerze księgi wieczystej BI1B/00058363/1.
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 05.12.2089r.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość  jest Zakład Bawełniarski Spółka Akcyjna w Białymstoku.

Suma oszacowania działki nr geod. 337/41 wynosi 232.887,00zł netto + VAT 53.564,00zł tj. 286.451,00zł brutto  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  214.839,00zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.650,00zł.

Suma oszacowania działki nr geod. 337/47 wynosi 124.958,00zł netto + VAT 28.741,00zł tj. 153.699,00zł brutto  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  115.275,00zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.370,00zł.

Suma oszacowania działki nr geod. 337/57 wynosi 189.543,00zł netto + VAT 43.595,00zł tj. 233.138,00zł brutto  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  174.854,00zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.320,00zł.
Cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania.
nr działki         pow. działki      cena oszacowania     cena wywołania        rękojmia
nr geod. 337/45        0,0713 ha        116.248,00zł        87.186,00zł    11.630,00zł
nr geod. 337/53        0,0448 ha        135.900,00zł            101.925,00zł    13.590,00zł          
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 196/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  


rozwiń
dzialka nr 1560/3, 1560/4 oraz udział w działce nr 1560/5    - Zobacz pełny opis
2017-03-31

                                     OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  31-03-2017r. o godz. 11:15 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr geod. 1560/3 o pow. 0,4426 ha, działka nr geod. 1560/4 o pow. 0,4407 ha oraz udziału 1/5 części w działce nr geod. 1560/5 o pow. 0,3057 ha,
należącej do dłużnika:Antoni Marek Kulesza,
położonej: Karakule, gm. Supraśl,
dla których  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00148106/0] - dla działek nr geod. 1560/3 oraz nr geod. 1560/4,
o numerze  [NKW: BI1B/00148107/7] - dla działki nr geod. 1560/5.

Suma oszacowania działki nr geod. 1560/3  wynosi 128 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     85 934,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 890,00zł.

Działka nr geod. 1560/4 sprzedawana jest łącznie z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr geod.1560/5 stanowiącej drogę dojazdową,
Suma oszacowania działki nr geod. 1560/4 wynosi 139 900,00zł, udział 1/5 części w działce nr geod.1560/5 wynosi 15 780,00zł (w tym wartość służebności  wynosi 1 000,00zł)
Łączna wrtość działki nr geod. 1560/4 wraz z udzialem 1/5 części w działce nr geod. 1560/5
wynosi 155 680,00zł (w tym wartość służebności wynosi  1 000,00zł), zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi    103 787,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 570,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
 lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn. akt II Co 2455/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.plrozwiń
lokal mieszkalny o pow. 286,8 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-04-03

                                       OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-04-2017r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Nr 3 o pow. użytk. 286,80 m2, położony na parterze, I piętrze, II piętrze (poddaszu) oraz w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego, położony przy ul. Boruty 17 w Białymstoku, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalno-usługowego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW BI1B/00078268/1) oraz w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu w  1965/16289 części, położonej w obr 15-Bagnówka, ozn nr geod.   902 o pow. 0,1414 ha ( dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze KW BI1B/00019926/1 )
Właścicielami lokalu mieszkalnego nr 3 oraz współużytkownikami działki gruntu nr geod. 902  są: Roman Bojczuk i  Anna Bojczuk
Właścicielem  działki gruntu nr geod. 902 o pow. 0,1414 ha jest Gmina Białystok.
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 20.10.2077r.
Suma oszacowania wynosi 1 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi  733 334 00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 110 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 107/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

 

rozwiń
działka nr 10/35 o pow. 1208 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-27

                             OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2017r. o godz. 12:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania  niezabudowanej działki nr  geod.10/35  o pow. 1208 m2 (powierzchnia utwardzona z płyt betonowych, wykorzystywana jako parking, plac manewrowy i podjazd dla taboru zaopatrzeniowego)
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadził księgę  wieczystą o numerze    [NKW: BI1B/00159827/0] aktualny nr KW [NKW:BI1B/00063748/2].
 
Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działki gruntu  do 17.06.2090 roku  jest  "Ekomir" sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 248 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   186 000,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4612/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

     

rozwiń
działka nr 10/28 o pow. 1989 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-27

                                OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚC 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2017r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod.10/28 o pow. 1989 m2 oraz własności posadowionego na niej podpiwniczonego, wolnostojącego budynku  parterowego (wykorzystywanego jako portiernia) o pow. zabudowy 33,00m2 i pow. użytkowej 26,00m2,  .
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadził  księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B00077347/2] aktualny nr KW [NKW:BI1B/00063748/2]

Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działki gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir" sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 413 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    309 750,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 41 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4611/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

 

rozwiń
działki nr 10/30 i 10/43 o łacznej pow. 3705 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-27

                                  OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2017r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod. 10/30 o pow. 512 m2, działki nr geod. 10/43  o pow. 3193 m2 oraz własności posadowionego na niej  budynku administracyjnego ( piętrowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej ) o pow. zabudowy 95,00 m2  i pow. użytkowej 136,00 m2
położonej: Białystok, ul.Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00159825/6]

Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działek gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir"  sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 866 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  649 500,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4610/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok          

rozwiń
działka nr 10/45 o pow. 1357 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-27

                                OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTAC JINIERUCHOMOŚCI


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2017r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod.10/45 o pow. 1357 m2 oraz własności posadowionego na niej budynku magazynowo - handlowego z częścią administracyjną (parterowy, niepodpiwniczony) o pow. zabudowy 507,00 m2  i pow. użytkowej 450,00 m2
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadził księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B00064080/8] aktualny numer KW [NKW:BI1B00159825/6]
 
Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działki gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir" sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 904 000,00zł  netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   678 000,00zł netto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 400,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4609/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

 

    

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt