rozwiń
lokal mieszkalny o pow. 286,8 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-04-03

                                       OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-04-2017r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Nr 3 o pow. użytk. 286,80 m2, położony na parterze, I piętrze, II piętrze (poddaszu) oraz w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego, położony przy ul. Boruty 17 w Białymstoku, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalno-usługowego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW BI1B/00078268/1) oraz w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu w  1965/16289 części, położonej w obr 15-Bagnówka, ozn nr geod.   902 o pow. 0,1414 ha ( dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze KW BI1B/00019926/1 )
Właścicielami lokalu mieszkalnego nr 3 oraz współużytkownikami działki gruntu nr geod. 902  są: Roman Bojczuk i  Anna Bojczuk
Właścicielem  działki gruntu nr geod. 902 o pow. 0,1414 ha jest Gmina Białystok.
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 20.10.2077r.
Suma oszacowania wynosi 1 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi  733 334 00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 110 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 107/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

 

rozwiń
działka nr 10/35 o pow. 1208 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-27

                             OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2017r. o godz. 12:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania  niezabudowanej działki nr  geod.10/35  o pow. 1208 m2 (powierzchnia utwardzona z płyt betonowych, wykorzystywana jako parking, plac manewrowy i podjazd dla taboru zaopatrzeniowego)
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadził księgę  wieczystą o numerze    [NKW: BI1B/00159827/0] aktualny nr KW [NKW:BI1B/00063748/2].
 
Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działki gruntu  do 17.06.2090 roku  jest  "Ekomir" sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 248 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   186 000,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4612/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

     

rozwiń
działka nr 10/28 o pow. 1989 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-27

                                OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚC 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2017r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod.10/28 o pow. 1989 m2 oraz własności posadowionego na niej podpiwniczonego, wolnostojącego budynku  parterowego (wykorzystywanego jako portiernia) o pow. zabudowy 33,00m2 i pow. użytkowej 26,00m2,  .
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadził  księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B00077347/2] aktualny nr KW [NKW:BI1B/00063748/2]

Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działki gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir" sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 413 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    309 750,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 41 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4611/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

 

rozwiń
działki nr 10/30 i 10/43 o łacznej pow. 3705 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-27

                                  OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2017r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod. 10/30 o pow. 512 m2, działki nr geod. 10/43  o pow. 3193 m2 oraz własności posadowionego na niej  budynku administracyjnego ( piętrowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej ) o pow. zabudowy 95,00 m2  i pow. użytkowej 136,00 m2
położonej: Białystok, ul.Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00159825/6]

Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działek gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir"  sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 866 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  649 500,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4610/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok          

rozwiń
działka nr 10/45 o pow. 1357 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-27

                                OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTAC JINIERUCHOMOŚCI


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2017r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod.10/45 o pow. 1357 m2 oraz własności posadowionego na niej budynku magazynowo - handlowego z częścią administracyjną (parterowy, niepodpiwniczony) o pow. zabudowy 507,00 m2  i pow. użytkowej 450,00 m2
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadził księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B00064080/8] aktualny numer KW [NKW:BI1B00159825/6]
 
Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działki gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir" sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 904 000,00zł  netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   678 000,00zł netto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 400,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4609/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

 

    

rozwiń
działki nr 1080 i 1080/1 o łacznej pow. 2.0247 ha    - Zobacz pełny opis
2017-03-20

                                   OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-03-2017r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza103 w sali nr XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki gruntu:  nr  geod. 1080 o pow 0,9005 ha, nr geod. 1081 o pow. 1,1242 ha , które według klasyfikacji gruntów stanowią grunty orne klasy RV i RVI, przez wiele lat  nie użytkowane rolniczo;
należącej do dłużnika:Antoni Marek Kulesza
położonej: obr 13 - Wasilków, gm. Wasilków
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00156567/8].

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.
   nr działki            pow. działki     cena oszacowania    cena wywołania    rękojmia
nr geod. 1080         0,9005 ha        418.000,00zł        313.500,00zł   41.800,00zł                                                                nr geod. 1080/1      1,1242 ha        514.700,00zł        386.025,00zł        51.470,00zł        
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku   przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2954/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl                    

rozwiń
udziały w lokalu mieszkalnym - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-03-06

                                   OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-03-2017r. o godz. 08:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udziały po 1/2 części we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego  o łącznej pow. 60,10 m2, składającym się z trzech pokoi, kuchni,  łazienki, wc oraz bokówki o pow. 1,70 m2 jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego, usytuowanego na VII piętrze w budynku X-kondygnacyjnym,
należącego do dłużnika: Katarzyna Rydzewska w udziale 1/2, Dariusz Rydzewki w udziale 1/2
położonej: 15-869 Białystok, ul. Białostoczek 22/15,
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00233162/3]
Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 194 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     145 725,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 430,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16,00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 3023/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl    

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt