rozwiń
zabudowane działki o łącznej pow.1016 ha    - Zobacz pełny opis
2015-01-19

                   OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr [NKW: BI1B/00119959/2]
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-01-2015r.. o godz. 11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIII,  odbędzie się druga licytacja  nieruchomości składającej się z działek nr geod. 1833, nr geod. 1834, nr geod. 1835 i nr geod. 1836 o łącznej pow. 0,1016ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 206,80 m2, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym z garażem w poziomie parteru;
należącej do dłużnika:Paweł Kunowski
położonej: 16-020 Czarna Białostocka, ul.Gajowa,  
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00119959/2]
 Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     192 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 2990/14)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt