rozwiń
działka nr 232 o pow. 1200 m2 - Wólka Poduchowna    - Zobacz pełny opis
2015-12-21

                                 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-12-2015r. o godz. 11:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIX,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. 232 o pow. 1200 m2  (w kształcie prostokąta) zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 67,50 m2, drewnianą stodołą o pow. zabudowy 119 m2, murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 118,00 m2, parnikiem murowanym o pow. zabudowy 6,00 m2 oraz drewnianą szopą o pow. zabudowy 25 m2, studnią
należącej do dłużnika:Krzysztof Tryznowski
położonej: Wólka Poduchowna 10, gm. Wasilków
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze[NKW: BI1B/00076394/9]
Suma oszacowania wynosi 59 308,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     44 481,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 940,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081   
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 4070/15)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl     

rozwiń
nieruchomość Świsłoczany    - Zobacz pełny opis
2015-11-30

                           OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-11-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomości stanowiącej  niezabudowane działki ozn. nr ewid. 388/5 o pow. 0,3017 ha i nr geod. 388/6 o pow. 0,3019 ha
należącej do dłużnika: Mieczysław Kazimierz Januszewski położonej: Świsłoczany, gm. Gródek
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00209699/9]
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania.
nr działki                pow. działki     cena oszacowania      cena wywołania             rękojmia

nr geod. 388/5        0,3017 ha        43.600,00zł              29.067,00zł            4.360,00zł   

nr geod. 388/6        0,3019ha            59.700,00zł           39.800,00zł             5.970,00zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081.  
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00  w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 ( Sygn. akt II Co 2390/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
Bobrowa, Zajezierce, Łukiany gm. Zabłudów    - Zobacz pełny opis
2015-11-30

                                       OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-11-2015r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,    odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z:

-  działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2 położonych w obrębie wsi Bobrowa  i nr geod.4/6 położonej we wsi Zajezierce o łącznej pow. 7,1512 ha, stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, w tym: budynek hotelu wraz z budynkiem restauracji, budynek gospodarczy, budynek portierni, wiata i obiekty małej architektury (altanki, mostki, stanowsika do grilla), boisko do siatkówki oraz stawy;

- działek niezabudowanych nr geod. 595 o pow.1,7885 ha, nr geod. 631 o pow. 1,0178 ha, nr geod. 753 o pow. 2,5476 ha położonych w obrębie wsi Bobrowa, nr geod. 64 o pow. 0,4525 ha położonej w obrębie wsi Łukiany oraz geod. geod. 2 o pow. 2,92ha położonej we wsi Zajezierce stanowiących tereny rolne i leśne,
należącej do dłużnika:Automatik System Technik Sp. z o.o. i Spółka  Spółka Komandytowa
położonej: Bobrowa, Zajezierce, Łukiany gm. Zabłudów,    
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 89128/8   [NKW: BI1B/00089128/8]

Suma oszacowania działek nr geod. 617/3, 618/4, 746/2, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2,4/6  stanowiących jedną całość-kompleks ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, wynosi 8 206 651,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     5 471 101 ,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820 670,00zł.
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania.
nr działki             pow. działki         cena oszacowania      cena wywołania         rękojmia
nr geod. 595        1,7885 ha              68.295,00zł        45.530,00zł              6.830,00zł

nr geod. 631        1,0178 ha               30.556,00zł        20.371,00zł             3.060,00zł

nr geod. 753        2,5476 ha                81.851,00zł        54.568,00zł            8.190,00zł

nr geod.  64        0,4525 ha                 13.823,00zł          9.216,00zł             1.390,00zł   

nr geod.    2        2,9200 ha                 86.126,00zł        57.418,00zł             8.620,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika
Bank PKO S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika  najpóźniej do godz. 16:00  w dniu poprzedzajacym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 1983/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
lokal mieszkalny 38,5 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2015-11-23

                                 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-11-2015r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIX odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 38,50m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, położonego na parterze w budynku V kondygnacyjnym należącego do dłużnika: Jan Dec
położonego: 15-143 Białystok, ul.Pułkowa 1/77,
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wielkoblokowa" (Adres spółdzielni:  15-117 Białystok, ul. Wasilkowska 1 )
dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: brak]
Suma oszacowania wynosi 120 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    90 150,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 020,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081   
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 362/15)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl   

rozwiń
Białystok, ul. Brzoskwiniowa
2015-11-20

                                     OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-11-2015r. o godz. 11:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr geod. 205/87 o pow. 0,1061 ha (działka o regularnym kształcie, dojazd  drogą wewnętrzną wydzieloną od ul. Brzoskwiniowej)
zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bialymstoku z dnia 27.05.2014r. Sygn. akt II Ns 4609/12 pkt IV zmienionym Postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30.10.2014r. Sygn. akt II Ca 649/14 pkt I - w celu zniesienia współwłasności nieruchomości,
położonej: Białystok, ul. Brzoskwiniowa,
dla której  Sąd Rejonowy w Bialymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00143323/2]

Suma oszacowania wynosi 117 816,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi   78 544,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 790,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 2530/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
Czarna Białostocka, ul.Spokojna 3
2015-11-20

                                   OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-11-2015r. o godz.10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. 841/3 o pow. 0,0683 ha  zabudowaną murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym  budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 224,10 m2,
należącej do dłużnika:Kazimierz Bożewicz
położonej: 16-020 Czarna Białostocka, ul.Spokojna 3,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00051970/0]
Suma oszacowania wynosi 302 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi   201 334,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 30 200,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg  
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 2302/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt