rozwiń
udział 12/96 w działce nr 1706 - Supraśl    - Zobacz pełny opis
2017-05-12

                                  OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-05-2017r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja  niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 12/96 części w działce nr geod.1706 o łącznej pow. 0,0578 ha zabudowanej drewnianym, parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym  o pow. użytkowej 65,54 m2  oraz murowanym parterowym z przybudowanym suchym ustępem budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 31,32m2, należącej do dłużnika: Jan Winsko
położonej: 16-030 Supraśl, ul.Osiedle Robotnicze 37,
 dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00004825/5].
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 234 000,00zł, w tym udział dłużnika 12/96 części  wynosi 29 250,00zł.
Cena wywołania  udział dłużnika 12/96 części jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     19 500,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 930,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (Sygn.akt II Co 2676/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl     

rozwiń
lokal mieszkalny o pow. 38,88 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-04-21

                                 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-04-2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/6 części odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 38,88 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni bez okna, łazienki z WC i przedpokoju, usytuowanego na III piętrze budynku V- kondygnacyjnym wraz z udziałem w wysokości 1172/98300 w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. jako działka nr 1279 o pow. 0,0983 ha wraz z udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
należącego do dłużnika: Andrzej Makal
położonego: 15-446 Białystok, ul.Al. Piłsudskiego Józefa 16/18,
dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00045519/6]
Suma oszacowania wynosi  141.820,00zł, w tym udział dłużnika 1/6 (przy zastosowaniu współczynnika 0,90) wynosi 21 273,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 15 955,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 130,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
 lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 445/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
działki gruntu - ul.Przędzalniana Białystok    - Zobacz pełny opis
2017-04-21

                                   OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-04-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących prawo wieczystego użytkowania nieruchomości:
- gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/41 o pow. 0,1671 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki,
- gruntowej zabudowanej wiatą na fundamencie betonowym, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/45 o pow. 0,0713 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki,
- gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/47 o pow. 0,0809 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki.
- gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/53 o pow. 0,0448 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki oraz prawo własności nieruchomości budynkowej (parterowy, niepodpiwniczony, murowany budynek bylej rozdzielni o pow. zabudowy 213 m2)  posadowionej na w/w gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość,
- gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/57 o pow. 0,1360 ha położonej w Białymstoku, przy ulicy Przędzalnianej, obręb 1 Bacieczki.
 dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
     prowadzi księgę  wieczystą o numerze księgi wieczystej BI1B/00058363/1.
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 05.12.2089r.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość  jest Zakład Bawełniarski Spółka Akcyjna w Białymstoku.

Suma oszacowania działki nr geod. 337/41 wynosi 232.887,00zł netto + VAT 53.564,00zł tj. 286.451,00zł brutto  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  214.839,00zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.650,00zł.

Suma oszacowania działki nr geod. 337/47 wynosi 124.958,00zł netto + VAT 28.741,00zł tj. 153.699,00zł brutto  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  115.275,00zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.370,00zł.

Suma oszacowania działki nr geod. 337/57 wynosi 189.543,00zł netto + VAT 43.595,00zł tj. 233.138,00zł brutto  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  174.854,00zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.320,00zł.
Cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania.
nr działki         pow. działki      cena oszacowania     cena wywołania        rękojmia
nr geod. 337/45        0,0713 ha        116.248,00zł        87.186,00zł    11.630,00zł
nr geod. 337/53        0,0448 ha        135.900,00zł            101.925,00zł    13.590,00zł          
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 196/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  


Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt