rozwiń
lokal mieszkalny o pow.79,70 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-12-12

                                    OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-12-2014r o godz. 12:50 w    budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIII, odbędzie się pierwsza licytacja odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego sie z 4 izb o pow. użytkowej  79,70m2 usytuowanego na parterze budynku  z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy budynku o pow. 41,10 m2  wraz z udziałem w wysokości 1208/2384 we współwłasności  wspólnych części budynku mieszkalnego  oraz udziałem w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości o nr geod. 988/16 o  pow. 0,0571 ha
należącej do dłużnika:Grażyna Kragiel
położonej: 15-185 Białystok, ul.Sąsiedzka 7,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00006791/1].
Suma oszacowania wynosi 290 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  217 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 020,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 3642/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

rozwiń
działka nr 10/40, 10/41, 10/42, 10/44 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-12-11

                          OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 63748/2

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XII,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działek nr geod. 10/40   o pow. 223 m2, nr geod. 10/41 o pow. 2426 m2, nr geod. 10/42 o pow. 40 m2 oraz nr geod. 10/44 o pow. 1014 m2 oraz własności posadowionych na nich budynków tj. budynku socjalno-biurowego ( parterowy, nie podpiwniczony ze stropodachem płaskim) o pow. zabudowy 346,60m2 i pow. użytkowej 307,13 m2 oraz budynku warsztatowego z halą serwisową ( parterowy, nie podpiwniczony ze stropodachem płaskim, połączony funkcjonalnie z budynkiem socjalno-biurowym) o pow. zabudowy 750,00m2 i pow. użytkowej parteru 670,00m2, poddasza 280,00m2   
położonej: Białystok, ul.Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63748/2  [NKW: BI1B00063748/2]
Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działek gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir" sp. z o.o.( poprzednia nazwa "Mirpol" sp. z o.o.)
Suma oszacowania  wynosi 2 754 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     2 065 500,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 275 400,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4608/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystokrozwiń
działka nr 10/30, działka nr 40/43 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-12-11

                        OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 159825/6

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2014r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod. 10/30 o pow. 512 m2, działki nr geod. 10/43  o pow. 3193 m2 oraz własności posadowionego na niej  budynku administracyjnego ( piętrowy, nie podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej ) o pow. zabudowy 95,00 m2  i pow. użytkowej 136,00 m2
położonej: Białystok, ul.Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 159825/6  [NKW: BI1B/00159825/6]
 
Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działek gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir"  sp. z o.o. (poprzednia nazwa "Mirpol" sp. z o.o.)

Suma oszacowania wynosi 866 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  649 500,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4610/14)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystokrozwiń
działka nr 10/45 o pow. 1357 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-12-11

                         OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 64080/8

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2014r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XII,  odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod.10/45 o pow. 1357 m2 oraz własności posadowionego na niej budynku magazynowo - handlowego z częścią administracyjną (parterowy, niepodpiwniczony) o pow. zabudowy 507,00 m2  i pow. użytkowej 450,00 m2
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64080/8  [NKW: BI1B00064080/8]
Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działek gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir" sp. z o.o. (poprzednia nazwa "Mirpol" sp. z o.o.")

Suma oszacowania wynosi 904 000,00zł  netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   678 000,00zł netto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 400,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4609/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok


 

rozwiń
działka nr 10/28 o pow. 1989 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-12-11

                      OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 77347/2

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2014r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr geod.10/28 o pow. 1989 m2 oraz własności posadowionego na niej podpiwniczonego, wolnostojącego budynku  parterowego (wykorzystywanego jako portiernia) o pow. zabudowy 33,00m2 i pow. użytkowej 26,00m2,  .
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
 dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 77347/2  [NKW: BI1B00077347/2].
Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem działki gruntu  do 17.06.2090 roku i właścicielem budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności jest  "Ekomir" sp. z o.o. (poprzednia nazwa "Mirpol" sp. z o.o.)

Suma oszacowania wynosi 413 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    309 750,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 41 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4611/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

 

                 

rozwiń
działka nr 10/35 o pow. 1208 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-12-11

                          OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 159827/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2014r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania  nizabudowanej działki nr  geod.10/35  o pow. 1208 m2 (powierzchnia utwardzona z płyt betonowych, wykorzystywana jako parking, plac manewrowy i podjazd dla taboru zaopatrzeniowego)
położonej: Białystok, ul. Elewatorska 29
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 159827/0  [NKW: BI1B/00159827/0].

Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem jest  Ekomir sp. z o.o.
(poprzednia nazwa "Mirpol" sp. z o.o)
Suma oszacowania wynosi 248 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   186 000,00zł netto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza103 (II CO 4612/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
VERTE
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

rozwiń
niezabudowane działki nr 376/7 i 376/8 - Złotoria    - Zobacz pełny opis
2014-12-01

                                     OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  01-12-2014r.o godz. 13:50 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę  nr geod. 376/7 o pow. 0,2686 ha  oraz niezabudowaną działkę nr geod. 376/8 o pow. 0,2249ha,
zgodnie z Postanowieniem Sądu  Rejonowego w Białymstoku z dnia 27.06.2012r. Sygn. akt II Ns 2675/10 pkt VIII ppkt 3 oraz Postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 24.05.2013r. Sygn. akt II Ca 1030/12 pkt I ppkt 3
polożonej :obręb 29 Złotoria gm. Choroszcz
dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziałe Ksiąg Wieczystych nie jest prowadzona księga wieczysta.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.

Nr dzialki              Pow. działki       Suma oszacowania    Cena wywołania        Rękojmia
nr geod. 376/7        0,2686ha        127.400,00zl               95.550,00zł        12.740,00zł
nr geod. 376/8        0,2249ha        106.700,00zł               80.025,00zł        10.670,00zł  

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 3352/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok

rozwiń
działka zabudowana - Hryniewicze    - Zobacz pełny opis
2014-11-28

                                     OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-11-2014r. o godz. 10:20 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XXVIII,  odbędzie się pierwsza licytacja pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. nr geod. 28/10 o pow. 1430 m2, zabudowaną parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym wraz z garażem budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 225 m2 oraz wolnostojącym parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym garażem o pow. użytkowej 50 m2
należącej do dłużników: Robert Zgodziński, Zofia Zgodzińska
położonej: Hryniewicze 26 B, gm. Juchnowiec Kościelny
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
     prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00129954/0]
Suma oszacowania wynosi 709 853,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     532 390,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 4139/14)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
lokal mieszkalny - Waliły Dwór    - Zobacz pełny opis
2014-11-28

                                    OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-11-2014r. o godz. 11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XXVIII, odbędzie się pierwsza licytacja odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 53,50m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC usytuowanego na I piętrze w budynku  dwukondygnacyjnym wybudowanym w technologii mieszanej w latach 70-tych ub. wieku:
 wraz z udziałem w gruncie  
należącego do dłużnika:Jan Kazberuk
położonego: Waliły Dwór 11/3, gm. Gródek
 dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerz [NKW: BI1B/00126159/6]
Suma oszacowania wynosi 32 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     24 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 240,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 4003/14)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.plrozwiń
odrębna własność lokalu mieszkalnego - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-11-24

                                            OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  24-11-2014r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 03 w sali nr XXIII,   odbędzie się druga licytacja  odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 73,00 m2, składającego się z 3 pokoi (w tym 2 pokoje połączone), pokoju połączonego z kuchnią, przedpokoju, łazienki i WC, usytuowanego na I piętrze w budynku V - kondygnacyjym wraz z udziałem w działce nr 1773;  należącego do dłużników: Wiesława Maria Makowska, Zdzisław Makowski
położonego: Białystok, ul.Zagórna 21/24,
dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze    [NKW: BI1B/00140253/9]
Suma oszacowania wynosi 213 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     142 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 390,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednieoraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 1378/14 ) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
zabudowana działka nr 628 - Supraśl    - Zobacz pełny opis
2014-11-14

                                        OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-11-2014r. o godz. 13:10 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXVIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. 628 o pow. 988 m2 (w kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta) zabudowaną drewnianym, parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 63,20 m2 oraz drewnianym, parterowym budynkiem gospodarczym o pow.użytkowej 30,31 m2,
należącej do dłużnika:Joanna Łasiewicka, Jacek Piotr Łasiewicki
położonej: 16-030 Supraśl, ul.Dolna 13,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00037557/5]

Suma oszacowania wynosi 286 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     191 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 28 650,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 2284/14)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
lokal mieszkalny - Czarna Białostocka    - Zobacz pełny opis
2014-11-17

                                                      OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-11-2014r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIII, odbędzie się druga licytacja licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 48,20 m2, składającego się z 2-ch pokoi, pokoju połączonego z kuchnią, przedpokoju, łazienki z WC, usytuowanego na IV piętrze w budynku V kondygnacyjnym
należącego do dłużników: Bogusława Kloza, Wiesław Kloza położonego: 16-020 Czarna Białostocka, ul.Sienkiewicza 10/23,
wpisanego  w  rejestrze  lokali  własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa "Metalowiec"(Adres spółdzielni: 16-020 Czarna B-Stocka, ul. Torowa 15 ), dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW brak  
Suma oszacowania wynosi 109 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     72 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 1377/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt